ІV науково-практична конференція з міжнародною участю

Форма зворотнього зв'язку
учасника EACCME®
Participant's evaluation form

Advances in Neurology -
Досягнення в Неврології 2020
Дні
Години
Хвилини
Секунди
UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS
Association internationale sans but lucratif International
non-profit organisation


RUE DE L'INDUSTRIE, 24
BE- 1040 BRUSSELS

Tel.: +32 2 649 51 64
Fax: +32 2 640 37 30

www.uems.eu
info@uems.eu

Заповнити Українською
Fill in English
Вкажіть ПІБ за вашим бажанням (можете залишити це поле порожнім)
Вкажіть email за вашим бажанням (можете залишити це поле порожнім)
 
1. Якість конференції
Наскільки корисна для Вашої професійної діяльності ця конференція?
оберіть один із варіантів
Якщо ця конференція не була корисною, будь ласка поясніть чому:
залишіть порожнім, якщо ви обрали інші варіанти відповіді
Яке Ваше загальне враження від наукової програми конференції AIN?
оберіть один із варіантів
Яке Ваше загальне враження від організації конференції AIN?
оберіть один із варіантів
Який аспект цієї конференції був найкращим?
Який аспект цієї конференції був найгіршим?
 
2. Актуальність конференції
Чи відповідає конференція Вашій меті навчання та очікуваним результатам?
оберіть один із варіантів
Чи була представлена інформація добре збалансована та послідовно підтримувана вагомою науковою доказовою базою?
оберіть один із варіантів
Наскільки особисто Вам був корисним кожен розділ конференції?
Рухові розлади та когнітивні порушення (15 жовтня)
оберіть один із варіантів
Нейрозапальні та демієлінізуючі захворювання (16 жовтня)
оберіть один із варіантів
Розсіяний склероз (16 жовтня)
оберіть один із варіантів
Головний біль (17 жовтня)
оберіть один із варіантів
Нейроендокринологія (17 жовтня)
оберіть один із варіантів
Епілептологія та психоневрологія (17 жовтня)
оберіть один із варіантів
 
3. Придатність форматів, що використовувались під час конференції
Чи було достатньо часу для обговорень, питань та відповідей та залучення учасників?
оберіть один із варіантів
Чи можете Ви вказати якісь інноваційні елементи під час діяльності конференції?
 
4. Шляхи впливу конференції на клінічну практику
Чи буде інформація, яку Ви дізналися, впроваджена у Вашу практику?
оберіть один із варіантів
Чи можете Ви надати один приклад, як ця конференція вплине на Вашу практику у майбутньому?
 
5. Комерційні упередження
Чи всі спікери заявили про свої потенційні конфлікти інтересів з партнером(-ами) конференції як другий слайд своєї презентації?
оберіть один із варіантів
Чи можете ви навести приклад упередженої презентації в цій конференції? (сателітні лекції та лекції непромоційного характеру не враховуються)
Чи погоджуєтесь ви з тим, що інформація взагалі не мала комерційних та інших упереджень? (сателітні лекції та лекції непромоційного характеру не враховуються)
оберіть один із варіантів
 
Натискаючи кнопку "Надіслати" ви даєте згоду на обробку ваших відповідей, персональних якщо ви вказали ваш ПІБ, або анонімних якщо не вказали
Enter your full name if you wish (you can leave this field blank)
Enter email if you wish (you can leave this field blank)
 
1. Quality of the conference
How useful for your professional activity did you find this conference?
choose one of the options
If this conference was not useful, please explain why:
leave blank if you have chosen other answer options
What was your overall impression of this conference programme?
choose one of the options
What was your overall impression of this conference Organisation?
choose one of the options
What was the best aspect of this conference?
What was the worst aspect of this conference?
 
2. Relevance of the conference
Did the conference fulfil your educational goals and expected learning outcomes?
choose one of the options
Was the presented information well balanced and consistently supported by a valid scientific evidence base?
choose one of the options
How useful to you personally was each session?
MOVEMENT AND COGNITIVE DISORDERS (october 15)
choose one of the options
NEUROINFLAMMATORY AND DEMYELINATING DISEASES (october 16)
choose one of the options
MULTIPLE SCLEROSIS (october 16)
choose one of the options
HEADACHE (october 17)
choose one of the options
NEUROENDOCRINOLOGY (october 17)
choose one of the options
EPILEPSY AND PSYCHONEUROLOGY (october 17)
choose one of the options
 
3. Suitability of formats used during the conference
Was there adequate time available for discussions, questions & answers and learner engagement?
choose one of the options
Can you indicate any innovative elements during the activity?
 
4. Ways the conference affects clinical practice
Will the information you learnt be implemented in your practice?
choose one of the options
Can you provide ONE example how this conference will influence your future practice?
 
5. Commercial bias
Did all the faculty members provide their potential conflict of interest declaration with the sponsor(s) as a second slide of their presentation? (satellite lectures and non-promotional lectures are not taken into account)
choose one of the options
Can you provide an example of biased presentation in this conference?
Do you agree that the information was overall free of commercial and other bias? (satellite lectures and non-promotional lectures are not taken into account)
choose one of the options
 
By clicking the "Submit" button, you consent to the processing of your answers, personal if you have specified your name, or anonymous if you have not specified